Projekt Float-waterlive solution

Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1. Platformy Startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.2. Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.01.02-28-0011/17

Nazwa beneficjenta: Flot sp. z o.o.  z siedzibą w Elblągu

Cel projektu: Projekt Float-waterlive solution dotyczy budowy pierwszego w pełni funkcjonalnego prototypu Float-boat – mobilnego domu na wodzie. Budowa służyć będzie weryfikacji założeń MVP, testowaniu i przygotowaniu produktu pod produkcję seryjną. Głównym celem projektu jest stworzenie „wersji demonstracyjnej” produktu, umożliwiającej efektywną promocję i sprzedaż.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 940 950,00

Wysokość dofinansowania: 799 807,50 zł

Okres realizacji projektu: 02.10.2017– 30.09.2019